spoločnosti SD999 trade s.r.o. (ďalej aj ako „VOP“)

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spoločnosť SD999 trade s.r.o., IČO: 54 839 483, DIČ: 2121806874, so sídlom Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 58217/N (ďalej aj ako „predávajúci“).

 

Kontakty na predávajúceho:

 

E-mail:sd999trade[a]gmail.com

Tel.:

Adresa na vrátenie tovaru: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo

Korešpondenčná adresa: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Odbor výkonu dozoru, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50, Nitra 1, E-mail: nr@soi.sk, tel.: 037/7720216, fax: 037/7720024

 

Na riešenie sporov je dostupná aj online platforma zriadená Európskou komisiou na nasledovnej webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vzťah medzi Vami a prevádzkovateľom sa vždy riadi slovenským právnym poriadkom.

 

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy:

 

1. Prostredníctvom webovej stránky www.spinkajdrobcek.sk z ponuky si vyberáte tovar, pri ktorých nájdete aj informácie o tovare vrátane ceny. Na uskutočnenie objednávky konkrétneho tovaru prosím pod popisom tovaru vyberte parametre tovaru a následne kliknete na tlačidlo „vložiť do košíka“. Týmto úkonom sa predmetný tovar dostal do Vášho nákupného košíka a následne máte možnosť nákup ukončiť a prejsť k ukončeniu nákupu, alebo pokračovať v nákupe a vybrať si môžete aj ďaľší tovar z ponúkaného sortimentu predávajúceho. Pod tlačidlom „košík“ nájdete všetok tovar, ktoré ste do Vášho nákupného košíka vložili. Do košíka si môžete vložiť ľubovoľný počet tovaru a máte možnosť aj určiť požadovaný počet jednotlivého tovaru vloženého do košíka. Po výbere požadovaného tovaru uvediete spôsob a miesto doručenia, vyberiete spôsob doručenia, ako i metódu úhrady kúpnej ceny a stlačením tlačidla „objednávam s povinnosťou platby“ odošlete objednávku. Ponuka tovaru je informatívna a nezáväzná.

2. Odoslaním objednávky dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Po odoslaní objednávky na Vami uvedenú e-mailovú adresu zašleme potvrdzujúci e-mail o Vašej objednávke a následne v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme e-mailom potvrdzujúci e-mail o spracovaní Vašej objednávky vrátane predpokladaného termínu doručenia Vašej objednávky. Po obdržaní objednávky prevádzkovateľ akceptuje / odmietne, alebo po dohode akceptuje len čiastočne bez zbytočného odkladu. Po akceptácii Vašej objednávky predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Vami a predávajúcim.

3. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy nám dávate súhlas na zaslanie daňového dokladu elektronickou formou na Vami zadanú e-mailovú adresu.

5. V prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, už zaplatené finančné prostriedky budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od prijatia platby.

Podmienky prepravy:

 

1. Predávajúci zabezpečí prepravu objednaného tovaru formou dobierky, alebo vopred uskutočnenej úhrady kúpnej ceny formou bankového prevodu. Ceny uvedené pri jednotlivom tovare nezahŕňajú náklady na prepravu, tie sú vždy uvedené na stránkach predávajúceho. Spôsob úhrady kúpnej ceny formou dobierky je spoplatnená sumou 5,- EUR. Prepravu tovaru pre predávajúceho zabezpečí prepravca Toptrans, ktorá notifikuje kupujúceho o stave prepravy formou SMS správ.

2. Pri preberaní tovaru od prepravcu prosím stav obalu dôkladne skontrolujte a neprevezmite tovar s poškodeným obalom. Ak je tovar poškodený, spíšte si prosím s prepravcom reklamačný protokol. V prípade akéhokoľvek problému s poškodeným tovarom nás bezodkladne kontaktujte.

3. Snažíme sa vybaviť Vašu objednávku v čo najkratšom termíne, najneskôr však do termínu, ktorú Vám uvedieme pri potvrdení o spracovaní Vašej objednávky.

 

Možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy

1. Ako kupujúci - spotrebiteľ máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to i bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z Vašej strany znášate Vy. Prevádzkovateľ Vám v prípade odstúpenia od zmluvy vracia zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je obdržanie vráteného tovaru prevádzkovateľom. Vrátiť tovar môžete poštou i osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete vykonať zaslaním písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo využitím formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej adrese prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak

- si neprevezmete objednaný tovar,

- Vami objednaný tovar sa už nevyrába, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu prevádzkovateľ nie je schopný Vám dodať objednaný tovar,

- na webovej adrese prevádzkovateľa sa vyskytla zjavná chyba v písaní (napr. cena tovaru v porovnaní s ostatnými, podobnými produktmi).

Predávajúci je oprávnený Vám doručiť odstúpenie od kúpnej zmluvy formou, akou Vám bolo doručené potvrdenie objednávky a od tej lehoty do 14 dní Vám je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

4. Prosím berte na vedomie, že kupujúci – právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

5. Prosím berte na vedomie, že pri jednotlivých druhoch tovaru je označenie o nemožnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pri týchto druhoch tovaru sa jedná o tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného (konkrétneho) spotrebiteľa. V takomto prípade v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. nemáte možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Prosíme kupujúceho, aby do doby možného odstúpenia od zmluvy zachovali originál balenie tovaru, nakoľko takéto balenie je vhodným balením na zabezpečenie bezpečnej prepravy v súvislosti s vrátením tovaru. Kupujúci zodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nevhodne zabaleného tovaru.

Reklamácia tovaru

1. Reklamáciu tovaru si môžete uplatniť v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky niektoré situácie neupravujú, použije sa právna úprava vyššie uvedených zákonných ustanovení.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vadu tovaru, ktorá jestvovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim a máte právo na uplatnenie si reklamácie v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prevádzkovateľ Vašu reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3. Zjavné vady pri prevzatí tovaru musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva (napr. v prípade zjavne poškodeného obalu), v tom prípade musíte predmetnú vadu písomne uviesť do potvrdenia o doručení, alebo spísať škodový list, alebo iný vhodný dokument.

4. Ako kupujúci pri reklamácii tovaru ste povinný preukázať skutočnosť, že ste reklamovaný tovar zakúpili od prevádzkovateľa, preto si prosím doklad o kúpe tovaru starostlivo uschovajte.

5. Vaše práva pri reklamácii tovaru:

- pri vade, ktorú možno odstrániť, máte právo na jej odstránenie a to bezplatne, pričom môžete žiadať o výmenu tovaru, alebo časti vadného tovaru (v prípade, že tým nevzniknú neprimerane vysoké výdavky prevádzkovateľovi v porovnaní s hodnotou tovaru, alebo závažnosti vady),

- v prípade neodstrániteľnej vady máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru,

- v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu v porovnaní s tovarom bez vady, máte nárok na jeho výmenu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- v prípade, ak sa vyskytla rovnaká vada aj po druhej záručnej oprave tovaru, máte nárok na jeho výmenu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- v prípade ak Vám vznikli nevyhnutné náklady v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, máte nárok na ich náhradu za predpokladu, že ich uplatníte do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

6. Reklamáciu prosím doručte predávajúcemu písomne, pričom môžete využiť i reklamačný formulár, ktorý sa nachádza na webovej adrese predávajúceho. Na lepšiu identifikáciu závady tovaru, alebo časti tovaru, prosíme o vyhotovenie fotografií, ktoré nám pomáhajú pri lepšej identifikácii závady.

7. Pri skladaní objednaného a doručeného tovaru ste povinný postupovať v zmysle priloženého manuálu, záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorého závada vznikla v dôsledku nedodržania manuálu na montáž (skladanie) výrobku.

8. Záruka sa nevzťahuje na tovar,

- ktorý bol používaný nevhodným spôsobom – spôsobom nie na to určeným, alebo nedodržaním odporúčaní výrobcu,

- ktorého závada vznikla neodbornou montážou, ktorá odporuje pokynom uvedeným v priloženom montážnom liste,

- ktorého zmena spočíva v bežnom opotrebení pri použití tovaru,

- ktorého zmena súvisí v prirodzenou zmenou dreva ako prírodného materiálu (napr. mierna zmena farby),

- ktorý bol mechanicky poškodený počas používania.

Veríme tomu, že naše produkty Vám a Vašim deťom prinesú veľa radosti.