ZÁRUKA NA PRODUKT

Reklamáciu tovaru si môžete uplatniť v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky niektoré situácie neupravujú, použije sa právna úprava vyššie uvedených zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ zodpovedá za vadu tovaru, ktorá jestvovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim a máte právo na uplatnenie si reklamácie v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prevádzkovateľ Vašu reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Zjavné vady pri prevzatí tovaru musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva (napr. v prípade zjavne poškodeného obalu), v tom prípade musíte predmetnú vadu písomne uviesť do potvrdenia o doručení, alebo spísať škodový list, alebo iný vhodný dokument.

Ako kupujúci pri reklamácii tovaru ste povinný preukázať skutočnosť, že ste reklamovaný tovar zakúpili od prevádzkovateľa, preto si prosím doklad o kúpe tovaru starostlivo uschovajte.

ZÁRUKA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vaše práva pri reklamácii tovaru:

- pri vade, ktorú možno odstrániť, máte právo na jej odstránenie a to bezplatne, pričom môžete žiadať o výmenu tovaru, alebo časti vadného tovaru (v prípade, že tým nevzniknú neprimerane vysoké výdavky prevádzkovateľovi v porovnaní s hodnotou tovaru, alebo závažnosti vady),

- v prípade neodstrániteľnej vady máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru,

- v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu v porovnaní s tovarom bez vady, máte nárok na jeho výmenu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- v prípade, ak sa vyskytla rovnaká vada aj po druhej záručnej oprave tovaru, máte nárok na jeho výmenu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- v prípade ak Vám vznikli nevyhnutné náklady v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, máte nárok na ich náhradu za predpokladu, že ich uplatníte do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

Reklamáciu prosím doručte predávajúcemu písomne, pričom môžete využiť i reklamačný formulár, ktorý sa nachádza na webovej adrese predávajúceho. Na lepšiu identifikáciu závady tovaru, alebo časti tovaru, prosíme o vyhotovenie fotografií, ktoré nám pomáhajú pri lepšej identifikácii závady.

Pri skladaní objednaného a doručeného tovaru ste povinný postupovať v zmysle priloženého manuálu, záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorého závada vznikla v dôsledku nedodržania manuálu na montáž (skladanie) výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na tovar,

- ktorý bol používaný nevhodným spôsobom – spôsobom nie na to určeným, alebo nedodržaním odporúčaní výrobcu,

- ktorého závada vznikla neodbornou montážou, ktorá odporuje pokynom uvedeným v priloženom montážnom liste,

- ktorého zmena spočíva v bežnom opotrebení pri použití tovaru,

- ktorého zmena súvisí v prirodzenou zmenou dreva ako prírodného materiálu (napr. mierna zmena farby),

- ktorý bol mechanicky poškodený počas používania.

 

Veríme tomu, že naše produkty Vám a Vašim deťom prinesú veľa radosti.