REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Adresát:

SD999 trade s.r.o.

Hlavná 22

943 01 Štúrovo

 

Zákazník:

Meno a priezvisko / Názov spoločnosti:

_______________________________

Dátum narodenia / IČO: _______________________________
E-mail: _______________________________
IBAN: _______________________________
SWIFT: _______________________________
Číslo objednávky: _______________________________
Dátum objednávky: _______________________________

 

Tovar, ktorého sa týka reklamácia:

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

Druh chyby:

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

V súlade s ustanovením § 622 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadam o vybavenie reklamácie formou opísanou nižšie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní
od prijatia reklamácie.

Môj návrh na vybavenie reklamácie:

 

_________________________________________________________________________

 

Dátum a podpis zákazníka :

 

____________________________________

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

(VYPLŇUJE PREDÁVAJÚCI)

 

 

Vyjadrenie predávajúceho:

 

_________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

Dátum a podpis predávajúceho:

 

____________________________________